In bài này

Công ty Địa Chất Phẳng đang thử nghiệm việc tra cứu bằng dịch vụ Google Maps các điểm khảo sát mà công ty Địa Chất Phẳng đang có dữ liệu.

Bản đồ vị trí các điểm khảo sát tạo điều kiện thuận tiện trong việc tra cứu thông tin liên quan đến khu vực cần khảo sát. Tọa độ các điểm khảo sát được lưu trữ theo hệ tọa độ WGS84 / lưới chiếu UTM. Những điểm khảo sát nào không sử dụng hệ tọa độ WGS84 / lưới chiếu UTM cần được chuyển sang hệ tọa độ này.

Xem Bản đồ vị trí các điểm khảo sát ở đây