In bài này

Thông tư số 06/2011/TT-BXD ban hành ngày 21 tháng 06 năm 2011, có nêu một số điểm bổ sung và sửa đổi "Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BXD :

Điều 5, mục 2 : Sau 01 năm kể từ khi được cấp quyết định công nhận, phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc ISO/IEC 17025 và phải duy trì hệ thống này trong suốt quá trình hoạt động.

Điều 7, mục 3 : Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phải công nhận lại.

Điều 8 : Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.